ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดีมีคุณธรรม นำประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญาของโรงเรียน

นตถิปญญาสม อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีเขียว และ สีเหลือง

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพืชพันธุ์ธัญญาหาร

สีเหลือง หมายถึง วิถีชีวิตที่สงบร่มเย็นความสันติสุขภายใต้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Comments