ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านนาดินดำ
โรงเรียนบ้านนาดินดำ 264 หมู่ 1 ถนนเลย - นาด้วง ตําบลนาดินดำ อําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  4200
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/nadindam/school-information/contact

2. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน : 042-072422
สายตรงถึงผู้บริหาร : 085-751-34433. ร้องเรียนทางจดหมาย 


โดยส่งจดหมายมายังที่
โรงเรียนบ้านนาดินดำ 264 หมู่ 1 ถนนเลย - นาด้วง ตําบลนาดินดำ อําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  4200
หรือ E-mail : nadindam@loei1.go.th

4. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาดินดำ5. ตู้รับฟังความคิดเห็น ที่ห้องธุรการโรงเรียนบบ้านนาดินดำ 
Comments