กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ต.ค. 2563 20:19 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข โรงเรียนบ้านนาดินดำ
20 ต.ค. 2563 20:17 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
20 ต.ค. 2563 20:17 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
20 ต.ค. 2563 20:12 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
14 ต.ค. 2563 01:46 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
13 ต.ค. 2563 20:06 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
27 ก.ย. 2563 19:07 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน
13 ก.ย. 2563 03:00 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ย. 2563 02:54 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แนบ 1042520030.png กับ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
13 ก.ย. 2563 02:54 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย สร้าง นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
11 ก.ย. 2563 03:11 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 03:10 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
11 ก.ย. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
11 ก.ย. 2563 01:28 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
11 ก.ย. 2563 01:22 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
11 ก.ย. 2563 01:18 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
11 ก.ย. 2563 01:17 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
11 ก.ย. 2563 01:15 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
11 ก.ย. 2563 01:06 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
11 ก.ย. 2563 00:50 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf จาก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 00:50 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 00:37 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 00:37 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf จาก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11 ก.ย. 2563 00:32 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
11 ก.ย. 2563 00:15 โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า