ประวัติโรงเรียนบ้านนาดินดำ


โรงเรียนบ้านนาดินดำจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่ เลขที่ 264 หมู่ที่ 1 
บ้านนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4207-2422 โทรสาร 0-4207-2422 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนระดับ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 มีเขตบริการ 4 เขตได้แก่
1. บ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 1 
2. บ้านเจริญสุข  หมู่ที่ 8 
3. บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 12 
4. บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 14