ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร
นางโสภาพร  เสนีย์โสตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์  :  098-1052596

นางจันทร์นภา  โสภา
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์  :  083-3439046

นางวรัญญา  แสนเมือง
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์  :  099-9487492 
นางสุกัญญา  ชาภักดี
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์  :  087-8531209

นายกองทัพ  บุตรเต
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์  :   081-8735313
 นายเลิศเชาว์  บุตรโสมตา
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์  :  080-4144421


นางสมบัติ  สุจันศรี
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
งานบริหารงานวิชการ
เบอร์โทรศัพท์  :  095-5268098
นายสมปอง  ใจวงค์
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์  :  095-6597584

นางศิริขวัญ  ดวงกุลสา
ตำแหน่ง  ครู
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์  :  087-2158230 
นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
ตำแหน่ง  ครู
ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์  :  089-6207828
นางสาวเบญจมาศ  พลเรือง
ตำแหน่ง  ครู
ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์  :  095-3027610

นายอาคม  ยุพานิชย์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์  :  082-2038284
นายนทีธร  เหล่าโสด
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์  :  086-3276031

นายวสันต์  รักคบ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์  :  095-3027610 

นายสายทอง  ไชยคีนี
ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์  :  084-3908323

นายชยากร  แสงโย
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์  :  084-3908323


นายเอกชาติ  ลือกลาง
ตำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์  :  080-1933988

นางสาวประภัสสร  คำมา
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์  :  084-6954659
Comments