โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ข้อมูลผู้บริหาร


นางโสภาพร  เสนีย์โสตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาดินดำ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 383


วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต  
ระดับปริญญาโท : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2509
เริ่มบรรจุเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2536
เริ่มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

เบอร์โทรศัพท์ : 098-1052596
E – mail : sortnary@gmail.com

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Comments