โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่


ข้อมูลผู้บริหาร


นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาดินดำ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 383


วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุดรธานี
ระดับปริญญาโท : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2503
เริ่มบรรจุเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2525
เริ่มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เบอร์โทรศัพท์ : 0857513443
E – mail : somchow_k@hotmail.com 

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Comments