โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ข้อมูลผู้บริหาร


นางโสภาพร  เสนีย์โสตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาดินดำ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 383


วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : 
ระดับปริญญาโท : 

เกิดเมื่อวันที่ 
เริ่มบรรจุเมื่อวันที่  
เริ่มดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำเมื่อวันที่ 

เบอร์โทรศัพท์ : 
E – mail : 

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน

Comments