กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายเสถียร                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ประธานกรรมการ

2.  นายจิรวัฒน์              ถนอม             ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

3.  นายสุรพล                กมลรัตน์              ผู้แทนครู                              กรรมการ

4.  นายคันโท                 พรหมรักษา      ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

5.  นายสมาน                 ชัชวาลย์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

6.  นาวนวรัตน์               นามโคตร         ผู้แทนศิษย์เก่า                           กรรมการ

7.  พระครูกิตติสารสุมณฑ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา                       กรรมการ

8.  พระถาวรธรรมะ          สันติ               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา  กรรมการ

9.  นายอาคม                 อิ่มเอิบ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

10. นายวิโรจน์               เปี่ยมสกุล         ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

11. นายธรรมนูญ            ภาคธูป            ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

12. นายวรพจน์              อาษารัฐ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

13. นายชูเกียรติ             ตั้งชีวินศิริกุล     ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ

14. นางอรนุช                บุญวัชรพันธ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ

15. นายสมเชาว์              แก้ววงษา        ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการ

หน้าเว็บย่อย (1): P1
Comments