ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาดินดำจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่ เลขที่ 264 หมู่ 1 บ้านนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000 โทรศัพท์ 042-072422 โทรสาร 042-072422 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

            เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป.1-ม.3 ) มีเขตบริการ 4 เขตได้แก่บ้านนาดินดำหมู่ที่ 1 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 12 และบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 14 มีเนื้อที่แปลงที่ 1 มี 14 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวางใช้้เป็นพื้นที่เกษตร แปลงที่ 2 มี 16 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวาใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
Comments