นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์  รู้รับผิดชอบหน้าที่  ตามวิถีพอเพียง"

                                                                                                                                                                                                                                                พันธกิจ

          พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคบังคับ) และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Comments