ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน


                        ชื่อ                                              นายสมเชาว์  แก้ววงษา

                        วุฒิการศึกษา                                  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอก บริหารการศึกษา

                        ตำแหน่งปัจจุบัน                              ผู้อำนวยการโรงเรียน

                        วิทยาฐานะ                                    ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

                        วัน เดือน ปี เกิด                              20 มีนาคม 2503

                        เริ่มรับราชการ                                 3 พฤษภาคม 2525

                        ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา   1 ตุลาคม 2549

                        ดำรงตำแหน่งโรงเรียนปัจจุบัน              2 ตุลาคม 2558

                        เลขที่ตำแหน่ง                                 383 โรงเรียนบ้านนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

                        ที่ตั้งสถานที่ทำงาน                           264 หมู่ที่ 1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

                        สังกัด                                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

                        หมายเลขโทรศัพท์                            085-751-3443

                        E-mail                                         somchouw.k@hotmail.com

Comments