หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านนาดินดำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

 

1. เป้าหมายของโรงเรียน

    

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

    

3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

         

เกณฑ์การประเมินให้เกรด   มี   8  ระดับ   ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพComments