การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

รายการประเมิน รูปแบบไฟล์ สถานะ
01 โครงสร้าง  
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที 

        
 
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
        
05 ข้อมูลการติดต่อ           
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
       

07 ข่าวประชาสัมพันธ์         
08 Q & A              
09 Social  Network          
010 แผนดำเนินงานประจำปี    
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน    
012 รายงานการดำเนินงานประจำปี    
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ     
017 E-Service          
018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี             
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน         
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำป            
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ         
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ     
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      
027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี     
029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ      
030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ             
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี      
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร     
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร     
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี     

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต    
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร        
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน      

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน