ประกาศ/คำสั่งโรงเรียน


ประกาศ/คำสั่งโรงเรียนบ้านนาดินดำปีการศึกษา 2563

 เลขที่คำสั่งเรื่อง 
 36 / 2563  แต่งตั้งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 37 / 2563  แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา  2563
 48 / 2563แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
49 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 82 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมภายใน
84 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 
 85 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 94 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนเสริมในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
 95 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
100 / 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย
 "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษา 2563
 103 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 104 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับชุมชน (ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 105 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 112 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนเสริมในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
116 / 2563 แต่งตั้ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
 121 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 130 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดทำอาหารกลางวัน
 132 / 2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
 134 / 2563  แต่งตั้ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่

ประกาศคัดเลือกครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ