Home‎ > ‎

ภาพกิจกรรม


ą
IMG_6213.JPG
(5991k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:46
ą
IMG_6214.JPG
(5876k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:46
ą
IMG_6215.JPG
(5985k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:46
ą
IMG_6216.JPG
(9525k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:47
ą
IMG_6217.JPG
(6519k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:47
ą
IMG_6218.JPG
(7197k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:47
ą
IMG_6219.JPG
(7155k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:47
ą
IMG_6220.JPG
(7368k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:48
ą
IMG_6221.JPG
(6900k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:48
ą
IMG_6222.JPG
(6649k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:48
ą
IMG_6223.JPG
(6692k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:48
ą
IMG_6224.JPG
(6668k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:48
ą
IMG_6225.JPG
(6373k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:48
ą
IMG_6226.JPG
(5960k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:49
ą
IMG_6227.JPG
(6254k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:49
ą
IMG_6228.JPG
(6133k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:49
ą
IMG_6229.JPG
(5714k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:49
ą
IMG_6230.JPG
(7184k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:49
ą
IMG_6231.JPG
(6245k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:50
ą
IMG_6232.JPG
(5155k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:50
ą
IMG_6233.JPG
(6930k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:50
ą
IMG_6234.JPG
(7141k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:51
ą
IMG_6235.JPG
(6666k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:51
ą
IMG_6236.JPG
(6321k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6237.JPG
(6767k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6238.JPG
(5910k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6239.JPG
(5888k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6240.JPG
(6016k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6241.JPG
(6176k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6242.JPG
(6350k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:52
ą
IMG_6243.JPG
(5897k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:53
ą
IMG_6244.JPG
(6189k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:53
ą
IMG_6245.JPG
(6837k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:53
ą
IMG_6246.JPG
(5883k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:53
ą
IMG_6247.JPG
(6601k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:53
ą
IMG_6248.JPG
(6389k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6249.JPG
(6666k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6250.JPG
(7385k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6251.JPG
(6561k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6252.JPG
(6114k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6253.JPG
(5637k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6254.JPG
(6804k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:54
ą
IMG_6255.JPG
(6633k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:55
ą
IMG_6256.JPG
(6014k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:55
ą
IMG_6257.JPG
(7786k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:55
ą
IMG_6258.JPG
(7315k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:55
ą
IMG_6259.JPG
(6136k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:55
ą
IMG_6261.JPG
(6641k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:55
ą
IMG_6262.JPG
(6727k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6263.JPG
(5582k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6264.JPG
(6471k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6265.JPG
(6596k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6266.JPG
(7336k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6267.JPG
(6704k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6268.JPG
(4955k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:56
ą
IMG_6269.JPG
(7844k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:57
ą
IMG_6270.JPG
(6919k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:57
ą
IMG_6271.JPG
(5858k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:57
ą
IMG_6272.JPG
(7106k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:57
ą
IMG_6273.JPG
(6588k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:57
ą
IMG_6274.JPG
(5378k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:57
ą
IMG_6275.JPG
(5169k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6276.JPG
(5969k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6277.JPG
(6370k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6278.JPG
(5999k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6279.JPG
(5661k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6280.JPG
(6651k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6283.JPG
(6176k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:58
ą
IMG_6284.JPG
(5263k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:59
ą
IMG_6285.JPG
(5065k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:59
ą
IMG_6288.JPG
(4307k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:59
ą
IMG_6289.JPG
(6869k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:59
ą
IMG_6290.JPG
(5901k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 19:59
ą
IMG_6291.JPG
(5761k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6292.JPG
(5710k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6293.JPG
(5084k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6294.JPG
(4970k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6295.JPG
(4996k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6296.JPG
(5072k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6297.JPG
(4885k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6298.JPG
(4826k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6299.JPG
(4651k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:00
ą
IMG_6300.JPG
(4911k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:01
ą
IMG_6301.JPG
(9744k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:01
ą
IMG_6302.JPG
(9620k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:01
ą
IMG_6303.JPG
(6614k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:01
ą
IMG_6304.JPG
(6053k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:01
ą
IMG_6305.JPG
(7115k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:01
ą
IMG_6306.JPG
(6479k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:02
ą
IMG_6308.JPG
(9517k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:02
ą
IMG_6309.JPG
(7539k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:02
ą
IMG_6310.JPG
(7938k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:02
ą
IMG_6311.JPG
(5690k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:02
ą
IMG_6312.JPG
(9473k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:02
ą
IMG_6314.JPG
(6349k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:03
ą
IMG_6315.JPG
(6658k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:03
ą
IMG_6316.JPG
(6553k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:04
ą
IMG_6317.JPG
(6913k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:04
ą
IMG_6318.JPG
(6344k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:04
ą
IMG_6319.JPG
(7585k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:04
ą
IMG_6323.JPG
(7780k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:05
ą
IMG_6326.JPG
(5109k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:05
ą
IMG_6327.JPG
(6153k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:05
ą
IMG_6328.JPG
(6115k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:05
ą
IMG_6329.JPG
(5721k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:05
ą
IMG_6330.JPG
(5504k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:06
ą
IMG_6331.JPG
(5532k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:06
ą
IMG_6332.JPG
(5521k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:06
ą
IMG_6333.JPG
(4988k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:06
ą
IMG_6334.JPG
(4856k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:07
ą
IMG_6335.JPG
(5478k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:07
ą
IMG_6336.JPG
(5463k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6337.JPG
(6825k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6338.JPG
(6617k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6339.JPG
(9074k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6340.JPG
(9049k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6341.JPG
(9108k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6342.JPG
(9081k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:08
ą
IMG_6343.JPG
(9141k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6344.JPG
(9263k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6345.JPG
(9377k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6346.JPG
(8810k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6347.JPG
(8912k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6348.JPG
(8893k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6349.JPG
(6401k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6350.JPG
(6233k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:09
ą
IMG_6351.JPG
(5808k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6352.JPG
(6609k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6353.JPG
(6113k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6354.JPG
(5949k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6355.JPG
(5916k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6356.JPG
(5901k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6357.JPG
(5977k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6358.JPG
(10325k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:10
ą
IMG_6359.JPG
(10489k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6360.JPG
(7088k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6361.JPG
(7166k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6362.JPG
(6447k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6363.JPG
(6619k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6364.JPG
(6539k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6365.JPG
(6633k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6366.JPG
(6497k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:11
ą
IMG_6367.JPG
(6764k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:12
ą
IMG_6368.JPG
(6908k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:12
ą
IMG_6369.JPG
(9262k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:12
ą
IMG_6370.JPG
(9554k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:12
ą
IMG_6371.JPG
(9446k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:12
ą
IMG_6372.JPG
(8850k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6373.JPG
(9072k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6374.JPG
(8908k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6375.JPG
(9014k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6376.JPG
(7945k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6377.JPG
(6463k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6378.JPG
(6374k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:13
ą
IMG_6379.JPG
(5969k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6380.JPG
(5957k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6381.JPG
(6244k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6382.JPG
(5647k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6383.JPG
(5488k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6384.JPG
(5574k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6385.JPG
(5519k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:14
ą
IMG_6386.JPG
(5331k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:15
ą
IMG_6387.JPG
(5224k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:15
ą
IMG_6388.JPG
(9480k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:15
ą
IMG_6389.JPG
(8681k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:15
ą
IMG_6390.JPG
(9301k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:15
ą
IMG_6391.JPG
(6843k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:15
ą
IMG_6392.JPG
(7019k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:16
ą
IMG_6393.JPG
(9509k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:16
ą
IMG_6394.JPG
(9119k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:16
ą
IMG_6395.JPG
(8766k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:16
ą
IMG_6396.JPG
(9156k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:16
ą
IMG_6397.JPG
(9543k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:16
ą
IMG_6398.JPG
(9614k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6399.JPG
(9646k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6400.JPG
(9605k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6401.JPG
(6960k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6402.JPG
(7256k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6403.JPG
(7779k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6404.JPG
(7401k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:17
ą
IMG_6405.JPG
(8117k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:18
ą
IMG_6406.JPG
(6146k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:18
ą
IMG_6407.JPG
(6349k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:18
ą
IMG_6408.JPG
(6541k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:18
ą
IMG_6409.JPG
(9848k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:18
ą
IMG_6410.JPG
(9614k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:18
ą
IMG_6411.JPG
(5808k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:19
ą
IMG_6412.JPG
(8127k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:19
ą
IMG_6413.JPG
(8082k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:19
ą
IMG_6414.JPG
(5670k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:19
ą
IMG_6415.JPG
(8558k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:19
ą
IMG_6416.JPG
(7515k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:19
ą
IMG_6417.JPG
(5844k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6418.JPG
(7820k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6419.JPG
(5988k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6420.JPG
(5693k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6421.JPG
(4909k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6422.JPG
(8919k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6423.JPG
(6307k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:20
ą
IMG_6424.JPG
(6281k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6425.JPG
(6006k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6426.JPG
(5450k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6427.JPG
(6078k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6428.JPG
(7734k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6429.JPG
(7641k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6430.JPG
(6852k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6431.JPG
(5332k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:21
ą
IMG_6432.JPG
(8289k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:22
ą
IMG_6434.JPG
(6123k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:22
ą
IMG_6435.JPG
(6347k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:22
ą
IMG_6436.JPG
(8988k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:22
ą
IMG_6437.JPG
(9085k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:22
ą
IMG_6438.JPG
(8825k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:22
ą
IMG_6439.JPG
(8577k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6440.JPG
(8093k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6441.JPG
(7869k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6442.JPG
(7808k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6443.JPG
(8710k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6444.JPG
(5834k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6445.JPG
(8662k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:23
ą
IMG_6446.JPG
(9076k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:24
ą
IMG_6447.JPG
(7850k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:24
ą
IMG_6448.JPG
(8292k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:24
ą
IMG_6449.JPG
(8313k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:24
ą
IMG_6450.JPG
(7015k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:24
ą
IMG_6451.JPG
(7231k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:24
ą
IMG_6452.JPG
(7078k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6453.JPG
(7243k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6454.JPG
(6583k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6455.JPG
(6464k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6456.JPG
(7435k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6457.JPG
(6728k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6458.JPG
(7148k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6459.JPG
(6386k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6460.JPG
(7231k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:25
ą
IMG_6461.JPG
(7167k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6462.JPG
(7039k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6463.JPG
(8257k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6464.JPG
(7882k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6465.JPG
(9498k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6466.JPG
(9479k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6467.JPG
(9323k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:26
ą
IMG_6468.JPG
(8717k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6469.JPG
(8634k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6470.JPG
(9237k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6471.JPG
(8210k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6472.JPG
(9350k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6473.JPG
(7186k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6474.JPG
(9244k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:27
ą
IMG_6475.JPG
(8093k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:28
ą
IMG_6476.JPG
(7632k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:28
ą
IMG_6477.JPG
(8784k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:28
ą
IMG_6478.JPG
(8346k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:28
ą
IMG_6479.JPG
(6651k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:28
ą
IMG_6480.JPG
(7744k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6481.JPG
(6306k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6482.JPG
(6417k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6483.JPG
(7250k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6484.JPG
(8363k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6485.JPG
(4933k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6486.JPG
(7238k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:29
ą
IMG_6487.JPG
(6215k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6488.JPG
(6311k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6490.JPG
(7965k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6492.JPG
(6886k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6493.JPG
(7943k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6494.JPG
(7671k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6495.JPG
(7649k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:30
ą
IMG_6496.JPG
(9142k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:31
ą
IMG_6497.JPG
(7365k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:31
ą
IMG_6498.JPG
(7641k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:31
ą
IMG_6499.JPG
(8598k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:31
ą
IMG_6500.JPG
(9645k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:31
ą
IMG_6501.JPG
(9368k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:32
ą
IMG_6502.JPG
(5375k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:32
ą
IMG_6503.JPG
(6893k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:32
ą
IMG_6504.JPG
(6489k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:32
ą
IMG_6505.JPG
(6447k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:32
ą
IMG_6506.JPG
(6068k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:32
ą
IMG_6507.JPG
(7943k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6508.JPG
(8860k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6509.JPG
(6779k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6510.JPG
(5477k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6511.JPG
(6213k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6512.JPG
(6684k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6513.JPG
(5506k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:33
ą
IMG_6514.JPG
(6006k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:34
ą
IMG_6515.JPG
(5838k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:34
ą
IMG_6516.JPG
(5214k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:34
ą
IMG_6517.JPG
(4520k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:34
ą
IMG_6518.JPG
(6969k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:34
ą
IMG_6519.JPG
(5488k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:34
ą
IMG_6520.JPG
(5557k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:35
ą
IMG_6521.JPG
(7177k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:35
ą
IMG_6522.JPG
(7049k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:35
ą
IMG_6523.JPG
(5572k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:35
ą
IMG_6524.JPG
(6202k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:35
ą
IMG_6525.JPG
(7046k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:36
ą
IMG_6526.JPG
(6232k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:36
ą
IMG_6527.JPG
(5606k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:36
ą
IMG_6528.JPG
(5570k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:36
ą
IMG_6529.JPG
(6617k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:37
ą
IMG_6530.JPG
(5128k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:37
ą
IMG_6531.JPG
(5820k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:37
ą
IMG_6532.JPG
(5449k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:37
ą
IMG_6533.JPG
(6254k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:37
ą
IMG_6534.JPG
(5619k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:38
ą
IMG_6535.JPG
(5311k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:38
ą
IMG_6536.JPG
(5355k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:38
ą
IMG_6537.JPG
(6536k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:38
ą
IMG_6538.JPG
(6455k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:38
ą
IMG_6539.JPG
(6593k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6540.JPG
(7161k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6541.JPG
(6340k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6542.JPG
(4485k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6543.JPG
(5005k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6544.JPG
(5585k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6545.JPG
(5929k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6546.JPG
(6373k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6547.JPG
(7492k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:39
ą
IMG_6548.JPG
(6868k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:40
ą
IMG_6549.JPG
(6985k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:40
ą
IMG_6550.JPG
(6268k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:40
ą
IMG_6551.JPG
(6282k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:41
ą
IMG_6552.JPG
(6715k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:41
ą
IMG_6553.JPG
(6294k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:41
ą
IMG_6554.JPG
(6326k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:41
ą
IMG_6555.JPG
(6391k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:41
ą
IMG_6556.JPG
(6215k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6557.JPG
(5751k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6558.JPG
(7356k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6559.JPG
(7010k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6560.JPG
(5542k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6561.JPG
(5082k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6562.JPG
(7847k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:42
ą
IMG_6563.JPG
(6710k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:43
ą
IMG_6564.JPG
(8412k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:43
ą
IMG_6565.JPG
(5048k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:43
ą
IMG_6566.JPG
(10332k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:43
ą
IMG_6567.JPG
(10524k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:43
ą
IMG_6568.JPG
(9729k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:43
ą
IMG_6569.JPG
(10030k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:44
ą
IMG_6570.JPG
(9129k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:44
ą
IMG_6572.JPG
(8252k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:44
ą
IMG_6573.JPG
(8184k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:44
ą
IMG_6575.JPG
(9973k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:44
ą
IMG_6576.JPG
(10620k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:44
ą
IMG_6578.JPG
(7558k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:45
ą
IMG_6579.JPG
(9383k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:45
ą
IMG_6580.JPG
(9574k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:45
ą
IMG_6581.JPG
(7817k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:45
ą
IMG_6582.JPG
(7917k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:45
ą
IMG_6584.JPG
(6701k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:46
ą
IMG_6585.JPG
(6628k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:46
ą
IMG_6586.JPG
(9425k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:46
ą
IMG_6587.JPG
(9445k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:46
ą
IMG_6588.JPG
(8237k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:47
ą
IMG_6589.JPG
(9335k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:47
ą
IMG_6590.JPG
(8960k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:47
ą
IMG_6591.JPG
(9543k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:47
ą
IMG_6592.JPG
(9837k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:47
ą
IMG_6593.JPG
(9708k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:47
ą
IMG_6594.JPG
(4621k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:48
ą
IMG_6595.JPG
(9064k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:48
ą
IMG_6596.JPG
(8530k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:48
ą
IMG_6597.JPG
(6994k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:48
ą
IMG_6598.JPG
(6352k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:48
ą
IMG_6599.JPG
(5938k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:48
ą
IMG_6600.JPG
(5458k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:49
ą
IMG_6601.JPG
(7267k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:49
ą
IMG_6602.JPG
(7035k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:49
ą
IMG_6603.JPG
(6971k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:49
ą
IMG_6604.JPG
(7301k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:49
ą
IMG_6605.JPG
(8124k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:49
ą
IMG_6606.JPG
(6845k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:50
ą
IMG_6607.JPG
(8026k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:50
ą
IMG_6608.JPG
(7694k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:50
ą
IMG_6609.JPG
(7757k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:50
ą
IMG_6610.JPG
(8392k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:50
ą
IMG_6611.JPG
(7048k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:51
ą
IMG_6612.JPG
(5652k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:53
ą
IMG_6613.JPG
(5644k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:53
ą
IMG_6614.JPG
(7189k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:53
ą
IMG_6615.JPG
(7142k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:53
ą
IMG_6616.JPG
(7155k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:53
ą
IMG_6617.JPG
(7247k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:54
ą
IMG_6618.JPG
(6690k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:54
ą
IMG_6619.JPG
(6764k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:54
ą
IMG_6620.JPG
(6956k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:54
ą
IMG_6621.JPG
(7213k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:55
ą
IMG_6622.JPG
(7251k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:56
ą
IMG_6623.JPG
(7284k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:56
ą
IMG_6624.JPG
(8592k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6625.JPG
(5929k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6626.JPG
(5522k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6627.JPG
(5833k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6628.JPG
(5860k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6629.JPG
(5422k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6630.JPG
(7557k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6631.JPG
(8048k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:57
ą
IMG_6632.JPG
(7702k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:58
ą
IMG_6633.JPG
(7974k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:58
ą
IMG_6634.JPG
(7860k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:58
ą
IMG_6635.JPG
(6580k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:58
ą
IMG_6636.JPG
(6546k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:58
ą
IMG_6637.JPG
(6166k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:58
ą
IMG_6638.JPG
(6439k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:59
ą
IMG_6639.JPG
(6442k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:59
ą
IMG_6640.JPG
(9041k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:59
ą
IMG_6641.JPG
(9027k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:59
ą
IMG_6642.JPG
(8123k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:59
ą
IMG_6643.JPG
(8475k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 20:59
ą
IMG_6644.JPG
(8817k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:00
ą
IMG_6645.JPG
(8776k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:00
ą
IMG_6646.JPG
(8919k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:00
ą
IMG_6647.JPG
(9094k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:00
ą
IMG_6648.JPG
(9600k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:00
ą
IMG_6649.JPG
(7879k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
IMG_6650.JPG
(7814k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
IMG_6651.JPG
(7990k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
IMG_6652.JPG
(8311k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
IMG_6653.JPG
(9230k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
IMG_6654.JPG
(9163k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:02
ą
IMG_6655.JPG
(9088k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:04
ą
IMG_6656.JPG
(8352k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:04
ą
IMG_6657.JPG
(8385k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:04
ą
IMG_6658.JPG
(5723k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:04
ą
IMG_6659.JPG
(6036k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:04
ą
IMG_6660.JPG
(6798k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:05
ą
IMG_6661.JPG
(6763k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:05
ą
IMG_6662.JPG
(7037k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:07
ą
IMG_6663.JPG
(6624k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:07
ą
IMG_6664.JPG
(6505k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:07
ą
IMG_6665.JPG
(9559k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:07
ą
IMG_6666.JPG
(10262k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:07
ą
IMG_6667.JPG
(10545k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6668.JPG
(6744k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6669.JPG
(5728k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6670.JPG
(5848k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6671.JPG
(5844k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6672.JPG
(5787k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6673.JPG
(5838k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6674.JPG
(6605k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:08
ą
IMG_6675.JPG
(6020k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:09
ą
IMG_6676.JPG
(5960k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:09
ą
IMG_6677.JPG
(6320k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:09
ą
IMG_6678.JPG
(5707k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:09
ą
IMG_6679.JPG
(9712k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:09
ą
IMG_6680.JPG
(8781k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:09
ą
IMG_6681.JPG
(8993k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:10
ą
IMG_6682.JPG
(8669k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:10
ą
IMG_6683.JPG
(8407k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:10
ą
IMG_6684.JPG
(6936k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:10
ą
IMG_6685.JPG
(7314k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:10
ą
IMG_6686.JPG
(9056k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:10
ą
IMG_6687.JPG
(9466k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:11
ą
IMG_6688.JPG
(9051k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:11
ą
IMG_6689.JPG
(6618k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:11
ą
IMG_6690.JPG
(8519k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:11
ą
IMG_6691.JPG
(5854k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:11
ą
IMG_6692.JPG
(5803k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:11
ą
IMG_6694.JPG
(6308k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6696.JPG
(5684k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6697.JPG
(8458k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6699.JPG
(5880k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6700.JPG
(8955k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6701.JPG
(6852k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6702.JPG
(7264k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:12
ą
IMG_6703.JPG
(5583k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:13
ą
IMG_6704.JPG
(6034k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:13
ą
IMG_6705.JPG
(10421k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:13
ą
IMG_6706.JPG
(8951k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:13
ą
IMG_6707.JPG
(8326k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:13
ą
IMG_6708.JPG
(9261k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:13
ą
IMG_6709.JPG
(7329k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:14
ą
IMG_6711.JPG
(7266k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:14
ą
IMG_6712.JPG
(5622k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:14
ą
IMG_6713.JPG
(5632k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:14
ą
IMG_6714.JPG
(4807k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:14
ą
IMG_6715.JPG
(7947k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:15
ą
IMG_6716.JPG
(8423k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:15
ą
IMG_6717.JPG
(5504k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:15
ą
IMG_6718.JPG
(5510k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:15
ą
IMG_6719.JPG
(7623k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:15
ą
IMG_6720.JPG
(6922k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:15
ą
IMG_6721.JPG
(5432k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:16
ą
IMG_6722.JPG
(5450k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:16
ą
IMG_6723.JPG
(5376k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:16
ą
IMG_6724.JPG
(5227k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:16
ą
IMG_6726.JPG
(6521k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:16
ą
IMG_6728.JPG
(7815k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:16
ą
IMG_6729.JPG
(6150k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:17
ą
IMG_6732.JPG
(5009k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:17
ą
IMG_6733.JPG
(5018k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:17
ą
IMG_6734.JPG
(5483k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:17
ą
IMG_6735.JPG
(4911k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:17
ą
IMG_6736.JPG
(6763k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:17
ą
IMG_6737.JPG
(4223k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6738.JPG
(5269k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6739.JPG
(5334k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6740.JPG
(5291k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6742.JPG
(4970k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6743.JPG
(5113k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6745.JPG
(4886k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:18
ą
IMG_6746.JPG
(4773k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6747.JPG
(5172k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6748.JPG
(5407k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6749.JPG
(5463k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6750.JPG
(5376k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6751.JPG
(5386k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6752.JPG
(4821k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:19
ą
IMG_6753.JPG
(5870k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:20
ą
IMG_6758.JPG
(5677k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:20
ą
IMG_6759.JPG
(7167k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:20
ą
IMG_6760.JPG
(6509k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:20
ą
IMG_6763.JPG
(3762k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:20
ą
IMG_6766.JPG
(4185k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:20
ą
IMG_6767.JPG
(4146k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:21
ą
IMG_6772.JPG
(5576k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:21
ą
IMG_6774.JPG
(6270k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:21
ą
IMG_6776.JPG
(5084k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:21
ą
IMG_6777.JPG
(5439k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:21
ą
IMG_6781.JPG
(5256k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:21
ą
IMG_6782.JPG
(5920k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:22
ą
IMG_6783.JPG
(6140k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:22
ą
IMG_6784.JPG
(5005k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:22
ą
IMG_6786.JPG
(6518k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:22
ą
IMG_6787.JPG
(6649k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:22
ą
IMG_6788.JPG
(7751k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:22
ą
IMG_6789.JPG
(5334k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6790.JPG
(4893k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6791.JPG
(4109k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6792.JPG
(5512k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6793.JPG
(5047k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6794.JPG
(5085k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6795.JPG
(3824k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6796.JPG
(6800k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:23
ą
IMG_6797.JPG
(5072k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6798.JPG
(5688k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6799.JPG
(6653k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6800.JPG
(5541k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6801.JPG
(4911k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6802.JPG
(4364k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6803.JPG
(4756k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:24
ą
IMG_6804.JPG
(4702k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6805.JPG
(4968k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6806.JPG
(4982k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6807.JPG
(4486k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6808.JPG
(5104k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6809.JPG
(5935k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6810.JPG
(5985k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6811.JPG
(4599k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6812.JPG
(4428k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:25
ą
IMG_6813.JPG
(5906k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:26
ą
IMG_6814.JPG
(5514k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:26
ą
IMG_6815.JPG
(5623k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:26
ą
IMG_6816.JPG
(9953k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:26
ą
IMG_6817.JPG
(9161k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:26
ą
IMG_6818.JPG
(9519k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:27
ą
IMG_6819.JPG
(9420k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:27
ą
IMG_6820.JPG
(9589k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:27
ą
IMG_6821.JPG
(9327k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:27
ą
IMG_6822.JPG
(9785k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:27
ą
IMG_6823.JPG
(9754k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:27
ą
IMG_6824.JPG
(6329k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6825.JPG
(6332k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6826.JPG
(5640k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6827.JPG
(5437k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6829.JPG
(8073k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6830.JPG
(8062k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6831.JPG
(6538k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:28
ą
IMG_6832.JPG
(6784k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6833.JPG
(7957k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6834.JPG
(8941k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6835.JPG
(5532k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6836.JPG
(8446k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6837.JPG
(7570k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6838.JPG
(8588k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:29
ą
IMG_6839.JPG
(8260k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:30
ą
IMG_6840.JPG
(7803k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:30
ą
IMG_6841.JPG
(6626k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:30
ą
IMG_6842.JPG
(7425k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:30
ą
IMG_6843.JPG
(7688k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:30
ą
IMG_6844.JPG
(5796k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:30
ą
IMG_6845.JPG
(8194k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6846.JPG
(8681k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6847.JPG
(8267k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6848.JPG
(8950k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6849.JPG
(9833k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6850.JPG
(8895k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6851.JPG
(8218k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:31
ą
IMG_6852.JPG
(10514k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:32
ą
IMG_6853.JPG
(8829k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:32
ą
IMG_6854.JPG
(9553k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:32
ą
IMG_6855.JPG
(6496k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:32
ą
IMG_6856.JPG
(8534k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:32
ą
IMG_6857.JPG
(5187k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:32
ą
IMG_6858.JPG
(7133k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:33
ą
IMG_6859.JPG
(6619k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:33
ą
IMG_6860.JPG
(6210k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:33
ą
IMG_6861.JPG
(5601k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:34
ą
IMG_6862.JPG
(5641k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:34
ą
IMG_6863.JPG
(6469k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:34
ą
IMG_6864.JPG
(6294k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:34
ą
IMG_6865.JPG
(6678k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:34
ą
IMG_6866.JPG
(6458k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:34
ą
IMG_6867.JPG
(5696k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:35
ą
IMG_6868.JPG
(7044k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:35
ą
IMG_6869.JPG
(4725k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:35
ą
IMG_6870.JPG
(5825k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:35
ą
IMG_6871.JPG
(4880k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:35
ą
IMG_6872.JPG
(5217k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:35
ą
IMG_6873.JPG
(7287k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:36
ą
IMG_6874.JPG
(8559k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:36
ą
IMG_6875.JPG
(7583k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:36
ą
IMG_6876.JPG
(8753k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:36
ą
IMG_6877.JPG
(9850k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:37
ą
IMG_6878.JPG
(6774k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:37
ą
IMG_6879.JPG
(7026k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:37
ą
IMG_6880.JPG
(7646k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:37
ą
IMG_6881.JPG
(9676k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:37
ą
IMG_6882.JPG
(8907k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:38
ą
IMG_6883.JPG
(8813k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:38
ą
IMG_6884.JPG
(9814k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:38
ą
IMG_6885.JPG
(8093k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:39
ą
IMG_6886.JPG
(8649k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:39
ą
IMG_6887.JPG
(7002k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:39
ą
IMG_6888.JPG
(8737k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:39
ą
IMG_6889.JPG
(8509k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:40
ą
IMG_6890.JPG
(9269k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:40
ą
IMG_6891.JPG
(8536k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:40
ą
IMG_6892.JPG
(6399k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:40
ą
IMG_6894.JPG
(9853k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:41
ą
IMG_6895.JPG
(6478k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:41
ą
IMG_6896.JPG
(8871k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:41
ą
IMG_6897.JPG
(8903k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:41
ą
IMG_6898.JPG
(9243k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:42
ą
IMG_6899.JPG
(8090k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:43
ą
IMG_6900.JPG
(6470k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:43
ą
IMG_6901.JPG
(7264k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:44
ą
IMG_6902.JPG
(10792k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:45
ą
IMG_6903.JPG
(9951k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:45
ą
IMG_6904.JPG
(8932k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:45
ą
IMG_6905.JPG
(8752k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:45
ą
IMG_6906.JPG
(9301k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:45
ą
IMG_6907.JPG
(7742k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:46
ą
IMG_6908.JPG
(7719k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:46
ą
IMG_6909.JPG
(7764k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:46
ą
IMG_6910.JPG
(8386k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:46
ą
IMG_6911.JPG
(7590k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:46
ą
IMG_6912.JPG
(9722k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:46
ą
IMG_6913.JPG
(9744k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:47
ą
IMG_6914.JPG
(8615k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:47
ą
IMG_6915.JPG
(5221k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:47
ą
IMG_6916.JPG
(6469k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:47
ą
IMG_6917.JPG
(7804k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:47
ą
IMG_6918.JPG
(7734k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:47
ą
IMG_6919.JPG
(8159k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:48
ą
IMG_6920.JPG
(9178k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:48
ą
IMG_6921.JPG
(7931k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:48
ą
IMG_6923.JPG
(7967k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:48
ą
IMG_6924.JPG
(7289k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:48
ą
IMG_6925.JPG
(7130k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:48
ą
IMG_6926.JPG
(6239k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6927.JPG
(6827k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6928.JPG
(6467k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6929.JPG
(4714k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6930.JPG
(5138k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6931.JPG
(6184k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6932.JPG
(6102k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:49
ą
IMG_6933.JPG
(7076k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6934.JPG
(6461k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6935.JPG
(6312k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6936.JPG
(5081k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6937.JPG
(6365k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6938.JPG
(8491k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6939.JPG
(8015k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6940.JPG
(7889k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:50
ą
IMG_6941.JPG
(6906k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6945.JPG
(7599k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6946.JPG
(6699k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6947.JPG
(8171k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6948.JPG
(5674k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6949.JPG
(6017k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6950.JPG
(6972k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6951.JPG
(5718k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:51
ą
IMG_6952.JPG
(6474k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:52
ą
IMG_6953.JPG
(8748k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:52
ą
IMG_6954.JPG
(6323k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:52
ą
IMG_6955.JPG
(6670k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:52
ą
IMG_6956.JPG
(5745k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:52
ą
IMG_6957.JPG
(7159k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:52
ą
IMG_6958.JPG
(7798k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6959.JPG
(5941k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6960.JPG
(5975k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6961.JPG
(9840k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6962.JPG
(7555k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6963.JPG
(7055k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6964.JPG
(9100k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6965.JPG
(7435k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:53
ą
IMG_6966.JPG
(7808k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6967.JPG
(8229k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6969.JPG
(9658k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6970.JPG
(5280k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6971.JPG
(5356k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6972.JPG
(4115k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6973.JPG
(4775k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:54
ą
IMG_6974.JPG
(4460k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6975.JPG
(6281k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6976.JPG
(6275k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6977.JPG
(6108k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6978.JPG
(5247k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6979.JPG
(5317k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6980.JPG
(5981k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:55
ą
IMG_6981.JPG
(5013k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6982.JPG
(7777k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6983.JPG
(6759k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6984.JPG
(6827k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6985.JPG
(7044k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6986.JPG
(8098k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6987.JPG
(7950k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:56
ą
IMG_6988.JPG
(6637k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:57
ą
IMG_6989.JPG
(7867k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:57
ą
IMG_6990.JPG
(6510k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:57
ą
IMG_6991.JPG
(6293k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:57
ą
IMG_6992.JPG
(6143k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:57
ą
IMG_6993.JPG
(7107k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:57
ą
IMG_6994.JPG
(5559k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_6995.JPG
(5411k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_6996.JPG
(6724k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_6997.JPG
(8731k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_6998.JPG
(7311k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_6999.JPG
(6493k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_7000.JPG
(8162k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:58
ą
IMG_7001.JPG
(7521k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:59
ą
IMG_7002.JPG
(7465k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:59
ą
IMG_7003.JPG
(7504k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:59
ą
IMG_7004.JPG
(8482k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:59
ą
IMG_7005.JPG
(8271k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:59
ą
IMG_7006.JPG
(7450k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 21:59
ą
IMG_7007.JPG
(6829k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7008.JPG
(6090k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7009.JPG
(7637k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7010.JPG
(8588k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7011.JPG
(7062k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7012.JPG
(7304k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7013.JPG
(5959k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:00
ą
IMG_7014.JPG
(6245k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7015.JPG
(6530k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7016.JPG
(6558k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7017.JPG
(7666k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7018.JPG
(7515k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7019.JPG
(6984k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7020.JPG
(7090k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:01
ą
IMG_7021.JPG
(7043k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7022.JPG
(6689k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7023.JPG
(5728k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7024.JPG
(7713k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7025.JPG
(8470k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7027.JPG
(7138k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7028.JPG
(6212k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7029.JPG
(7678k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:02
ą
IMG_7030.JPG
(6709k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7031.JPG
(8728k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7032.JPG
(8610k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7033.JPG
(8171k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7034.JPG
(8019k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7035.JPG
(7833k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7036.JPG
(6778k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:03
ą
IMG_7039.JPG
(5664k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7040.JPG
(6357k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7041.JPG
(6493k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7042.JPG
(5175k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7043.JPG
(5017k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7044.JPG
(6016k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7046.JPG
(5979k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04
ą
IMG_7047.JPG
(5921k)
โรงเรียนบ้านนาดินดํา อําเภอเมืองเลย,
25 พ.ย. 2562 22:04