การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาดินดำ ร่วม แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

การแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนตร์ไหว้พระ สมาทานศีล 5 ท่องค่านิยม 12 ประการ บวก 1 

และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เป็นประจำทุกวัน โดยไม่มีการบังคับ 

ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติร่วมกัน ทุกวัน 

โดยแต่ละวันจะมีผู้อำนวยการโรงเรียนมาพบปะ แจ้งข้อราชการ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานทุก ๆ วัน ก่อนเลิกแถวบุคลากรทุกคนจะทักทาย ยิ้ม ไหว้ ก่อนจะปฏิบัติภารกิจ

Comments