โรงเรียนสุจริต


รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
โรงเรียนบ้านนาดินดำตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สเปรดชีตของ Google
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/nadindam/home/itaonline/anti-corruption-education