12 สิงหาคม 2562 อบรมการพัฒนาการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)