สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2562

 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยานน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยานน 2562

Comments