ประวัติโรงเรียน


ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาดินดำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 1 บ้านนาดินดำ

 ต.บ้านนาดินดำ อ.เมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042 - 072422

ต่อมาได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษษปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.3) มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านนาดินดำหมู่ที่ 1 บ้านน้อยเจริญสุขหมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึกหมู่ที่ 12 และบ้านห้วยลึกหมู่ที่ 14

มีเนื้อที่แปลงที่ 1  มี 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวาใช้เป็นพื้นที่เกษตร

แปลงที่ 2 มี 16 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวาใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน
Comments