Home

การจัดอบรม โปรแกรม google From , google Meet
โดย วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
21 พฤษภาคม 2563

                                                                                            
                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/nadindam/home/aco/prakasrongreiynbannadindareuxngphlkarsxbkhadleuxkpenlukcangchawkhrawtahaenngthurkarrongreiyn

-------------------------------------------------------------------------------------------

                 โครงการมอบบ้านเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ 
                                               หลังที่ 97
                                    วัน ศุกร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
                                     

           

           

               วัน ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนาดินดำนำโดย ผอ.สมเชาว์  แก้ววงษา คณะครูและบุคลากร ได้กำหนดพิธีมอบ 
" บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 " เพื่อสนองนโยบาย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 
สส.จังหวัดเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยหน่วยงาน และบุคลากรองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้


.......................................................................................................................................................................................................................................


            กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านนาดินดำ ประจำปีการศึกษา 2563
                                                                       คำขวัญวันเด็ก 
                                             เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

           
                                             


          เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านนาดินดำได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นำโดย นายสมเชาว์  แก้ววงษา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดย พล.อ ประยุทธ  จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 " เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าทีพลเมืองไทย "


         ....................................................................................................................................................................................................................................................................
                            การประกวดผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ( One Director One Model : ODOM )
                                                   การจัดการเรียนการสอน ( One Person One Product : OPOP )
                             
                                                             

                       

                                          
 
                     

                                                            

                                                                 การประเมินนวัตกรรม กลุ่ม อำเภอเมือง วัน พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 
                                          ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาดินดำได้รับมอบให้เป็นสถานที่จัดประเมินนวัตกรรม 
                             โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินนวัตกรรม ( opop ) ผลงานครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     ในวัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562


                                                                                            
                                           
 
                                           


                      ในวัน อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายกเทศบาลนาดินดำ ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ 
           รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงการณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดินดำ
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


การแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562
โรงเรียนสุจริต


    กีฬาสีโรงเรียนบ้านนาดินดำ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาดินดำ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 


         
      

                                      วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านนาดินดำได้จักกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ร่วมกับเทศบาลนาดินดำ 
                    โดยมี นายสมเชาว์ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนาดินดำ เป็นประธานในพิธีเปิด
                    การแข่งขันกีฬานักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วัน อังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562


        
   
          
                       ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านนาดินดำ นำโดยผู้บริหารโรงเรียน นายสมเชาว์ แก้ววงษา
                                               พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุมหารือ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของผู้ปกครองนักเรียน 
                                              และแนะนำบุคลากรที่มาบรรจุใหม่ให้กับผู้ปกครองได้รู้จัก พร้อมกับมอบเกียจติบัติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
                                              มหกรรมงานศิลประดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับทางโรงเรียน